Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY ČLENSTVA

Spoločnosť Quacko s.r.o., so sídlom A. Bednára 712/3 971 01 Prievidza, Slovenská republika, IČO 51 791 692, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 36768/R, (ďalej len „Poskytovateľ“), vydáva nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“):

Článok I – Úvodné ustanovenia

 1. Týmito VOP sa riadia všetky záväzkové vzťahy a všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli alebo súvisia s uzavretím zmluvy o poskytovaní edukačných služieb v oblasti finančných produktov (ďalej len „Zmluva“) medzi Poskytovateľom a fyzickou osobou – nepodnikateľom (ďalej len „Zákazník“) (Zákazník a Poskytovateľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“).
 2. Týmito VOP sa riadia aj všetky záväzkové vzťahy a všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli alebo súvisia s poskytovaním edukačných služieb v oblasti finančných produktov Zákazníkovi prostredníctvom externých poskytovateľov služieb (ďalej len „Obchodník“), ktorí poskytujú služby Zákazníkovi v mene Poskytovateľa.
 3. Poskytovanie edukačných služieb v oblasti finančných produktov Poskytovateľom a Obchodníkom je pre Zákazníka bezplatné.

Článok II – Služby

 1. Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi najmä tieto služby:
 • informovanie a vzdelávanie o finančných produktoch a o možnostiach investovania,
 • vyhľadávanie a informovanie Zákazníkov o zaujímavých obchodných stratégiách,
 • online a offline reklama a prezentácie,
 • rady a tipy k finančným produktom formou článkov, blogov alebo videí,
 • informácie o webinároch s odborníkmi na finančné produkty,
 • kontaktovanie Zákazníka za účelom informovania a vzdelávania o vhodných finančných produktoch podľa parametrov zadaných Zákazníkom,
 • iné edukačné služby,

(ďalej spolu len „Služby“).

 1. Zákazník berie na vedomie, že Poskytovateľ poskytuje Služby aj prostredníctvom Obchodníkov.

Článok III – Uzatvorenie zmluvy

 1.  Zákazník uzatvára zmluvu o poskytovaní edukačných služieb v oblasti finančných produktov (ďalej len „Zmluva“) s Poskytovateľom po oboznámení sa s obsahom týchto VOP a s informáciou Poskytovateľa o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb a následným vyplnením a odoslaním formuláru, v ktorom uvedie svoje meno a priezvisko, elektronickú adresu (e-mail), telefónne číslo, finančný produkt, vo vzťahu ku ktorému má záujem o poskytnutie edukačných služieb a označí políčka, že súhlasí s týmito VOP a so spracúvaním osobných údajov.
 2. Po uzatvorení Zmluvy získa Zákazník prístup k informáciám a vzdelávaniu o vhodných finančných produktoch a bude Poskytovateľom, prípadne Obchodníkom kontaktovaný za účelom informovania a vzdelávania o vhodných finančných produktoch podľa parametrov zadaných Zákazníkom.

Článok IV – Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní Služby postupovať a Službu poskytnúť riadne, včas, s maximálnou odbornou starostlivosťou, dôsledne a zodpovedne, v súlade so Zmluvou a týmito VOP.
 2. Poskytovateľ vyhlasuje, že je riadne spôsobilý a má dostatočné vedomosti, know how a skúsenosti na poskytovanie Služieb podľa potrieb Zákazníka.
 3. Zákazník sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi, prípadne Obchodníkovi všetky relevantné podklady a pravdivé, správne, aktuálne a komplexné informácie a súčinnosť potrebnú pre riadne poskytnutie Služieb v zmysle uzatvorenej Zmluvy a týchto VOP.
 4. Ak je súčasťou poskytnutej Služby akýkoľvek výstup, ktorý je zároveň autorským dielom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich práva autora, Zákazník sa nestáva jeho oprávneným užívateľom, autorské právo Poskytovateľa zostáva zachované v celom rozsahu.

Článok V – Ochrana dôverných informácií

 1. Predmetom ochrany v zmysle týchto VOP sú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, výkresy, poznatky, dokumenty, informácie o poskytovaní Služieb, ich obsahu, výstupoch, projektoch, zložení tímov, interných procesoch alebo akékoľvek iné obchodné a technické informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:
  1. ktoré sa týkajú Zmluvy a jej plnenia (najmä Zmluva, informácie o právach a povinnostiach Zmluvných strán);
  2. ktoré sa týkajú Zmluvných strán (najmä informácie o ich činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o ich majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o ich technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva);
  3. pre ktoré je stanovený právnymi predpismi osobitný režim nakladania (najmä obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, telekomunikačné tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti);
  4. ktoré boli poskytnuté druhej Zmluvnej strane pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy, pokiaľ sa týkajú jej predmetu a/alebo obsahu;
  5. ktoré sú výslovne Zmluvnými stranami označené ako „dôverné“, „confidential“, „proprietary“ alebo iným obdobným označením, z ktorého je zjavné, že sa jedná o dôvernú informáciu,
  6. (ďalej pre všetky typy informácií, ktoré sú predmetom ochrany v zmysle tejto Zmluvy len „Dôverné informácie“)
 2. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie informácií v zmysle bodu 1 tohto článku VOP spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie Dôverných informácií aj u svojich pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté.
 3. Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie, ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe Zmluvy a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením.
 4. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany Dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu Zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia /odovzdania /oznámenia/ sprístupnenia:
  1. odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou;
  2. (i) ovládanej osobe Zmluvnej strany; (ii) ovládajúcej osobe Zmluvnej strany; (iii) osobe, vo vzťahu ku ktorej má ovládajúca osoba Zmluvnej strany postavenie ovládanej osoby alebo podobné postavenie; a (iv) osobe, v ktorej má ovládajúca osoba Zmluvnej strany postavenie ovládajúcej osoby alebo podobné postavenie, pričom uvedené osoby budú mať vo vzťahu k ochrane Dôverných informácií rovnaké povinnosti ako dotknutá Zmluvná strana;
  3. súdu, ak sa Zmluvná strana rozhodne uplatniť práva zo Zmluvy resp. práva zo Zmluvy vyplývajúce prostredníctvom žaloby.
 5. Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré:
  1. boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú;
  2. sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z iného dôvodu, ako z dôvodu porušenia povinností podľa Zmluvy, čo musí byť preukázateľné;
  3. majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade Zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej Zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti,
  4. boli získané Zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula, a ktorá nemá žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.
 6. Všetky povinnosti Zmluvných strán týkajúce sa ochrany Dôverných informácií a osobných údajov platia bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy.

Článok VI – Reklamácie Služieb

1. Úvodné ustanovenia

 • Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
 • Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má Služba pri prevzatí Zákazníkom.
 • Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu dodania Služby Poskytovateľom.
 • Práva zo zodpovednosti za vady Služby, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich Zákazník neuplatní v záručnej dobe.

2. Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady (reklamácie)

 • V prípade zistenia zjavných vád Služby je Zákazník povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Poskytovateľa spôsobom podľa bodu 3.1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Službe, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Služby, sa nebude prihliadať.
 • Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), je Zákazník povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 3.1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu na Službe zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 • Zákazník nie je oprávnený uplatniť si záruku na Službu v prípade, ak o vade vedel pred poskytnutím Služby, resp. bol na ňu upozornený.

3. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

 • Zákazník môže reklamáciu uplatniť u Poskytovateľa prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@investportal.sk. písomne alebo osobne na adrese sídla Poskytovateľa.
 • V podaní, ktorým si Zákazník uplatňuje reklamáciu, uvedie popis vady Služby a adresu, vrátane e-mailu, na ktorú ho Poskytovateľ vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 4.4. až 4.6., si uplatňuje.
 • V prípade, ak je podanie, ktorým si Zákazník uplatňuje reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľne, neobsahuje požadované dokumenty a pod.) Poskytovateľ ho e-mailom zaslaným na e-mail Zákazníka vyzve na doplnenie reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia doplneného podania zo strany Zákazníka.
 • Ak Zákazník nedoplní podanú reklamáciu v zmysle bodu 3.3. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia výzvy podľa bodu 3.3. tohto článku, bude táto považovaná za neopodstatnenú.
 • O prijatí reklamácie Poskytovateľ bezodkladne vyrozumie Zákazníka, a to zaslaním Potvrdenia o prijatí reklamácie e-mailom na e-mail Zákazníka, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

4. Vybavenie reklamácie

 • Poskytovateľ je na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv špecifikovaných v bode 4.4. až 4.6. si uplatňuje, povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu poskytnutej Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Služby za novú službu, ak je to možné.
 • Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať Zákazníkovi písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení informuje Zákazníka prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mail Zákazníka. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, Poskytovateľ odstráni vady Služby alebo mu bude vrátená zaplatená Cena alebo jej primeraná časť, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Ak ide o vadu Služby, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Ak ide o vadu Služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol Službu riadne užívať ako službu bez vady, má Zákazník právo na výmenu Služby alebo má právo od Zmluvy odstúpiť.
 • Poskytovateľ je povinný reklamáciu vybaviť poskytnutím Služby bez vád, výmenou Služby (ak je to vzhľadom na predmet poskytovania Služby možné), písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Služby) alebo odôvodneným zamietnutím.

5. Spoločné ustanovenia pre článok VI VOP

 • Pre vylúčenie pochybností, Zmluvné strany berú na vedomie, že tento článok sa vzťahuje iba na Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom. Spotrebiteľ je Zákazník, ktorý je fyzickou osobou a ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Spotrebiteľ“).

Článok VII – Podávanie sťažností a podnetov

 1. Zákazník je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@investportal.sk
 2. Poskytovateľ Zákazník informuje o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-mailom zaslaným na e-mail Zákazníka.
 3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/640 01 09.

Článok VIII – Alternatívne riešenie sporov

 1. Zákazník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@investportal.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).
 2. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 3. Návrh môže Zákazník podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 4. Zákazník môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 5. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Zákazníkom ako Spotrebiteľom a Poskytovateľom, vyplývajúceho zo Zmluvy alebo súvisiaceho so Zmluvou.

Článok IX – Odstúpenie od zmluvy

 1. V súlade s § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) je Zákazník oprávnený od Zmluvy odstúpiť, a to bez udania dôvodu, do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 2. Zákazník nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby.
 3. Zákazník môže svoje právo na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatniť prostredníctvom Formuláru na odstúpenie, iným písomným oznámením o odstúpení, prípadne v podobe iného zápisu na inom trvanlivom nosiči, ktorý zašle Zákazník na adresu sídla Poskytovateľa alebo na e-mailovú adresu: info@investportal.sk alebo doručí osobne na adresu sídla Poskytovateľa.
 4. Lehota na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty špecifikovanej v bode 1 tohto článku VOP.
 5. Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Zákazník odstúpil. Od Spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 6. Pre vylúčenie pochybností, Zmluvné strany berú na vedomie, že tento článok sa vzťahuje iba na Zákazníka, ktorý je Spotrebiteľom.

Článok X – Trvanie Zmluvy

 1. Zmluvu je možné ukončiť:
  • dohodou Zmluvných strán,
  • výpoveďou.
 2. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať Zmluvu z nasledovných dôvodov:
  • Zákazník poruší povinnosť poskytnúť relevantné podklady a pravdivé, správne, aktuálne a komplexné informácie a súčinnosť potrebnú pre riadne poskytnutie Služieb podľa článku IV bod 3 VOP v lehote dlhšej ako 3 (mesiace) od opakovanej výzvy na poskytnutie podkladov, informácií alebo súčinnosti.,
  • Zákazník poruší povinnosti podľa článku V VOP,
 3. Zákazník je oprávnený vypovedať Zmluvu z nasledovných dôvodov:
  • Poskytovateľ poruší povinnosti podľa článku V VOP.
 4. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej Zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začne plynúť od 1. (prvého) dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Zmluvnej strane.
 5. Ukončenie Zmluvy akýmkoľvek spôsobom sa nedotýka tých dojednaní, ktoré svojou povahou majú trvať aj po jej ukončení.

Článok XI – Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 26.11.2021 a sú zverejnené na webstránke investportal.sk.
 2. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Zmluvy medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom sa spravujú najmä Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
 3. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorý nie je Spotrebiteľom, sa spravujú najmä Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Zákazník potvrdzuje, že sa s týmito VOP, vrátene ich príloh, vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, že s nimi bezvýhradne súhlasí a akceptuje ich.
 5. Od týchto VOP je možné sa odchýliť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP kedykoľvek počas ich platnosti, pričom je povinný vždy zverejniť a aplikovať aktuálne platné znenie VOP. Zmena je účinná zverejnením VOP na webovom sídle Poskytovateľa. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových VOP strácajú platnosť a účinnosť pôvodné VOP.

Stiahnúť Formulár na odstúpenie od zmluvy (.docx)