Ako investujeme

Veríme v silu jednoduchosti

Zložitosť portfólia môže viesť k nezamýšľaným dôsledkom, preto uprednostňujeme zjednodušenie procesu. Avšak, jednoduché neznamená ľahké alebo bezmyšlienkovité. Skôr naopak, jednoduchý prístup vyžaduje intenzívnu prácu na začiatku, aby boli správne integrované systémy, procesy, usmernenia a plány.

Úspešné dlhodobé investovanie možno dosiahnuť prostredníctvom jednoduchého, nekomplikovaného a prevádzkovo efektívneho investičného programu.

Diverzifikovaná alokácia aktív má väčšiu váhu než len hľadanie „najlepších“ akcií

Vytvárame globálne diverzifikované portfóliá naprieč triedami aktív, stratégiami, trhovými kapitalizáciami a rizikovými faktormi s použitím adaptívnej alokačnej investičnej metodiky, v ktorej sa zameriavame na čo najlepšie využitie vašich zdrojov.

Kým mnohé investičné inštitúcie sa zameriavajú len na „prekonanie trhu“, pre nás sú kľúčové tvorba stabilného portfólia a efektívne riadenie rizík, aby investícia splnila svoj stanovený cieľ.

Kombinácia strategickej a taktickej alokácie aktív je esenciálna

Sme aktívni a prispôsobujeme sa trhovým trendom. Aj keď trhy dlhodobo „fungujú“, využívame strategickú diverzifikáciu, aby sme minimalizovali riziká a ochránili investície pred nečakanými udalosťami.

Hoci je dlhodobý horizont to, čo je pre nás kľúčové, uznávame, že ako ľudia či organizácie často musíme robiť finančné rozhodnutia v kratšom až strednom časovom horizonte. Preto sme vypracovali stratégie aktívneho riadenia rizík, aby investori mohli prekonať trhové výkyvy bez upustenia od svojho investičného plánu.

máte otázku?

Porozprávajme sa